MISJA SZKOŁY: Szkoła jest liderem w tworzeniu nowej jakości w edukacji.

Działamy, aby:

Uczniowie znali swoją wartość, byli dumni ze swojego pochodzenia, potrafili się uczyć, korzystając z nowoczesnych technologii, wykazywali postawę kreatywną, umieli nawiązywać poprawne relacje z innymi, byli przygotowani do wyboru dalszej drogi życiowej.

Nauczyciele odczuwali satysfakcję z wykonywanej pracy, realizowali siebie w podejmowanych działaniach, tworzyli atmosferę sprzyjającą współpracy i własnemu rozwojowi.

Rodzice współtworzyli jakość edukacji, monitorowali postępy uczniów, odczuwali zadowolenie z ich osiągnięć.

WARTO BYĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY, PONIEWAŻ:

 • szkoła położona jest w południowej dzielnicy Pyskowic, z dala od ruchliwych ulic,
 • absolwenci szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę w gimnazjum, pozostając w znanym sobie środowisku;
 • nauczyciele pracujący w szkole tworzą jedną radę pedagogiczną, co umożliwia wymianę doświadczeń i współpracę na poziomie wychowania i dydaktyki;
 • liczebność klas nie przekracza 26 uczniów;
 • bezpieczeństwo na terenie szkoły wspomaga działanie monitoringu;
 • dbamy o przyjazną i miłą atmosferę;
 • uczestniczymy w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Nowa jakość edukacji w Pyskowicach - w gimnazjum oraz Wspólnie możemy więcej - w szkole podstawowej,
 • dzieci i młodzież biorą udział w licznych zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych, zdobywając czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
 • uczniowie mają możliwość doskonalenia praktycznej znajomości języka angielskiego podczas wyjazdów na warsztaty językowe EUROWEEK;
 • od 1. klasy szkoły podstawowej uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka obcego - języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej w wymiarze 3 godz. tygodniowo;
 • uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum posiadają szafki do przechowywania odzieży wierzchniej;
 • w szkole funkcjonuje sklepik ;
 • samorządy szkoły podstawowej i gimnazjum współpracują ze sobą, organizując wspólne przedsięwzięcia i imprezy;
 • posiadamy własne tradycje;
 • uczniowie wydają gazetki szkolne :"Piąteczka", "SZ.CZ.U.R."
 • absolwenci gimnazjum nie mają problemów z dostaniem się do wybranych przez siebie szkół, wyniki egzaminów z kilku ostatnich lat świadczą o tym, że jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU.


NASI UCZNIOWIE KORZYSTAJĄ Z:

 • basenu,
 • dużej sali gimnastycznej,
 • salki do gimnastyki korekcyjnej,
 • boiska do piłki plażowej,
 • kompleksu boisk ORLIK,
 • pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
 • dobrze wyposażonej świetlicy z pokojem zabaw dla najmłodszych,
 • biblioteki z bogatym księgozbiorem, czytelnią i z dostępem do stanowisk komputerowych (Internetowe Centrum Multimedialne),
 • salki zabaw dla najmłodszych z pomocami zakupionymi w ramach rządowego programu Radosna Szkoła,
 • stołówki szkolnej,
 • pracowni przedmiotowych,

Zajęcia pozalekcyjne

 • nauka pływania dla najmłodszych,
 • zajęcia taneczne,
 • SKS dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 • koło ekologiczne,
 • koło informatyczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • koło dziennikarskie,
 • koło plastyczne,
 • zajęcia z kaligrafii,
 • zajęcia rozwijające myślenie,
 • koło przyrodnicze,
 • koło matematyczne,
 • koło teatralne,
 • konsultacje z przedmiotów obowiązkowych

Języki obce

 • język angielski,
 • język niemiecki

Zapewniamy

 • wykształconą i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • opiekę pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy (w ofercie kompleksowa opieka: szeroko rozumiana terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania, zajęcia rewalidacyjne, terapia wspierającą, logopedyczna, zajęcia profilaktyczne, konsultacje i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców/ opiekunów i inne)
 • opiekę świetlicy szkolnej (nasza świetlica, to miejsce Wam i Waszym dzieciom przyjazne, gdzie dziecko może wszechstronnie rozwinąć swoje zainteresowania i talenty. Służą temu organizowane przez nas zajęcia: plastyczno-techniczne, muzyczno-ruchowe, czytelnicze, zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia manualne, zajęcia integracyjne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia "Poznaj różne zawody" oraz gry i zabawy stolikowe zabawy na dywanie, czynna w godzinach 7:30- 16:00),
 • obiady, możliwość korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej (posiadamy bogaty księgozbiór oraz zbiory audiowizualne, czytelnia szkolna jest skomputeryzowana tzw."Multimedialne Centrum Informacyjne", czynna w godzinach 8.00 - 14.00),
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych,
 • systematyczne informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu poprzez comiesięczne indywidualne konsultacje z rodzicami,

Dla szczególnie zdolnych

          Kółka przedmiotowe, zajęcia rozwijające myślenie, indywidualizacja nauczania, dodatkowe zadania, wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, konkursy

Oferta dla uczniów z trudnościami

           Uczniowie z trudnościami są objęci kompleksową pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie szkoły po uprzedniej diagnozie przeprowadzonej przez specjalistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach, z którą nasza szkoła współpracuje. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania są objęci ogólnopolskim programem "Ortograffiti", w którym szkoła uczestniczy od lat. Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu "Pokonać dysleksję".
           W szkole prowadzone są również zajęcia wyrównawcze oraz indywidualne konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce

Oferta dla rodziców

 • Tematyczne spotkania o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców prowadzone przez psychologa szkolnego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
 • Logopeda szkolny zaprasza na comiesięczne konsultacje dla rodziców oraz spotkania edukacyjne z zakresu terapii logopedycznej. Istnieje również możliwość uczestniczenia rodziców w zajęciach logopedycznych.