Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, ul. Szkolna 2, 44-120 Pyskowice
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent.

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku: wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • Doświadczenie zawodowe na takim lub podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania umów
 • Znajomość obsługi programu Kadry Optivum firmy VULCAN, programów Microsoft, Word, Excel, (korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej)
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zagadnień z zakresu administracji kadrowej oraz aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 • Zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, kreatywność
 • Komunikatywność, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność, sumienność
 • Zaangażowanie i samodzielność, dyspozycyjność

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku samodzielnego referenta

 

 • Kompletowanie dokumentacji kadrowej i prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie umów o pracę, aneksów, przeszeregowań, dodatków stażowych, dodatków dla nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych itp., świadectw pracy
 • Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop) oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • Kompletowanie dokumentacji ubezpieczeniowej / zgłoszenia i wyrejestrowania
  z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego
 • Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
  o emerytury i renty
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy,
 • Prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników i kontrola ich aktualności,
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i P.poż pracowników i kontrola ich aktualności,
 • Prowadzenie dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli
 • Sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami (ZFŚS, PFRON,…),
 • Wprowadzanie danych kadrowych pracowników szkoły do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
 • wprowadzanie danych pracowników do systemu arkusza organizacyjnego szkoły
 • archiwizacja akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
 • inne wynikające z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,

 

 1. Warunki pracy na stanowisku samodzielnego referenta

 

 • Praca na pełny etat z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
  w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach na 3-miesięczny okres  próbny
  z  możliwością  zatrudnienia  na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny i CV
 • Kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów

            o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

            w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi 6%

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymienione wyżej dokumenty w terminie do 31 grudnia 2020 rdo godz. 12:00 należy składać:

 • Osobiście w zaklejonej kopercie z podanym dopiskiem  „Oferta na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach”,w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Szkolna 2, w Pyskowicach w godzinach 9:00 – 15:00,
 • pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach, ul. Szkolna 2, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu do szkoły)

 

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP i na tablicy informacyjnej Szkoły.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala

 

  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

  Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

  Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

  Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych