„Sukces w zasięgu ręki - rozwój edukacyjny uczniów
Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach”

 Czas trwania projektu:

01.01.2019 do 30.06.2020 (wydłużony do 31.12.2020 ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

 

Cel projektu:

podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach w powiązaniu z rozwojem wśród 128 uczniów i uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej - 227 772,27 PLN
Wkład własny Miasta Pyskowice - 25 308,03 PLN

Całkowita wartość projektu - 253 080,30 PLN