PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - PLAC ZABAW - PYSKOLANDIA

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

PYSKOLANDIA PLAC ZABAW

03‑06‑2020
 

Oznaczenie sprawy:SP5/08/2020

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Nazwa nadana zapytaniu przez zamawiającego: Zakup i instalacja urządzeń placu zabaw w ramach projektu: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

 1. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233 32 48

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Zamawiającego: www.sp5pyskowice.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.00

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja urządzeń placu zabaw. Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego w ramach projektu: Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic realizowanego w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
 3. Zamówienie nie zostało podzielone na części i stanowi jedną całość.
 4. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.
 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy stanowi załącznik - Formularz cenowy – Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę.
 6. Zamawiający informuje, że zamawiane urządzenia muszą być uniwersalne, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez wszystkie dzieci przedszkolne i pracowników, w tym w szczególności przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
 8. Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 10. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 11. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 12. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
 13. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 14. Wymagany maksymalny termin dostarczenia zamówienia: 14 dni, licząc od dnia poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.
 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 16. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru Formularza cenowego – Załącznik nr 1. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia. Wraz z Formularzem cenowym należy przesłać Załącznik nr 2.
 17. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 18. Cena oferty musi być określona w PLN, podana w Formularzu cenowym jako cena brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy, czyli do siedziby Zamawiającego.
 19. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
 20. Oferty należy przesłać za pomocą korespondencji elektronicznej (mailem) lub przesłać pocztą/posłańcem lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.
 21. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 22. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 13.00.
 23. Dla ofert przesyłanych pocztą/posłańcem liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby zamawiającego.

3.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

Miejsce otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

 1. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

 (sekretariat szkoły)

 1. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jacek Klimala, telefon/fax: 32 233 32 48 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, co oznacza, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
 4. WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz cenowy
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

 

Pyskowice, 03.06.2020 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - DOMOFON - PYSKOLANDIA

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - NAGŁOŚNIENIE - PYSKOLANDIA

 

 

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - DOMOFON - PYSKOLANDIA

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2


PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - POŚCIEL - PYSKOLANDIA

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - NAGŁOŚNIENIE - PYSKOLANDIA

 

 

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - TALERZE - PYSKOLANDIA

 

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - TIK - PYSKOLANDIA

 

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - POMOCE DYDAKTYCZNE - PYSKOLANDIA

 

 

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - MEBLE - PYSKOLANDIA

 

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

PYSKOLANDIA POMOCE DYDAKTYCZNE

29‑01‑2020
 

Oznaczenie sprawy:SP5/02/2020

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Nazwa nadana zapytaniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych do edukacji przedszkolnej w ramach projektu: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233 32 48

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Zamawiającego: www.sp5pyskowice.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.00

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych do edukacji przedszkolnej. Zamówienie
 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części i stanowi jedną całość.
 3. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.
 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy stanowi załącznik - Formularz cenowy – Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę. Jeżeli w szczegółowym wykazie wskazano, że do realizacji niniejszego zamówienia  należy dostarczyć produkty konkretnych producentów lub podano nazwę własną produktu, Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry.
 5. Zamawiający informuje, że zamawiane pomoce muszą być uniwersalne, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez wszystkie dzieci przedszkolne i pracowników, w tym w szczególności przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane pomoce będą posiadały parametry nie gorsze (posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, zespół funkcji użytkowych czy zakres tematyczny i merytoryczny) niż te, które przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu – Załączniku 1 dołączonym do zapytania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego pomoce spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne (np. szczegółowe opisy, katalogi, zdjęcia - bezzwrotne) wykazujące ich parametry. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie pomoce są równoważne w stosunku do przedstawionych w zestawieniu. Wykaz pozycji równoważnych Wykonawca przedkłada z wykorzystaniemZałącznika Nr 3.
 8. Dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 9. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 12. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 13. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 14. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wymagany maksymalny termin dostarczenia zamówienia: 25 dni, licząc od dnia poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru Formularza cenowego – Załącznik nr 1. Wraz z Formularzem cenowym należy przesłać Załącznik nr 2.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być określona w PLN, podana w Formularzu cenowym jako cena brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy, czyli do siedziby Zamawiającego.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
 5. Oferty należy przesłać za pomocą korespondencji elektronicznej (mailem) lub przesłać pocztą/posłańcem lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.
 6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia  07 lutego 2020 r. do godz. 12.00.

2. Dla ofert przesyłanych pocztą/posłańcem liczy się data  i godzina dostarczenia do siedziby zamawiającego.

3.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 lutego 2020 r. o godz. 12:30

Miejsce otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

 (sekretariat szkoły)

5. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jacek Klimala,  telefon/fax: 32 233 32 48   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, co oznacza, ze zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

 

7. WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz cenowy
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych                                                          
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - oferta równoważna

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala

 

Dokumenty:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

PYSKOLANDIA MEBLE

29‑01‑2020
 

Oznaczenie sprawy:SP5/01/2020

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Nazwa nadana zapytaniu przez zamawiającego: Zakup mebli i wyposażenia w ramach projektu: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233 32 48

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Zamawiającego: www.sp5pyskowice.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.00

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli i wyposażenia przeznaczonego do przedszkola. Zamówienie
 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części i stanowi jedna całość.
 3. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.
 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy mebli i wyposażenia stanowi załącznik - Formularz cenowy – Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę. Jeżeli w szczegółowym wykazie wskazano, że do realizacji niniejszego zamówienia  należy dostarczyć produkty konkretnych producentów lub podano nazwę własną produktu, Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry.
 5. Zamawiający informuje, że zamawiane meble i wyposażenie muszą być uniwersalne, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez wszystkie dzieci przedszkolne i pracowników, w tym w szczególności przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane meble będą posiadały parametry nie gorsze (posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, zespół funkcji użytkowych czy zakres tematyczny i merytoryczny) niż te, które przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu – Załączniku 1 dołączonym do zapytania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego meble spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne (np. szczegółowe opisy, katalogi, zdjęcia - bezzwrotne) wykazujące ich parametry. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie meble i inne wyposażenie są równoważne w stosunku do przedstawionych w zestawieniu. Wykaz pozycji równoważnych Wykonawca przedkłada z wykorzystaniemZałącznika Nr 3.
 8. Dostarczone meble i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 9. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 12. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 13. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 14. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wymagany maksymalny termin dostarczenia zamówienia: 20 dni, licząc od dnia poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru Formularza cenowego – Załącznik nr 1. Wraz z Formularzem cenowym należy przesłać Załącznik nr 2.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być określona w PLN, podana w Formularzu cenowym jako cena brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy oraz koszty wniesienia mebli i montażu.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
 5. Oferty należy przesłać za pomocą korespondencji elektronicznej (mailem) lub przesłać pocztą/posłańcem lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.
 6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia  07 lutego 2020 r. do godz. 13:30.

2. Dla ofert przesyłanych pocztą/posłańcem liczy się data  i godzina dostarczenia do siedziby zamawiającego.

3.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 lutego 2020 r. o godz. 14:00

Miejsce otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

 (sekretariat szkoły)

5. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jacek Klimala,  telefon/fax: 32 233 32 48   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, co oznacza, ze zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

 

7. WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz cenowy
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - oferta równoważna

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala


Dokumenty:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

PYSKOLANDIA TIK

29‑01‑2020

Oznaczenie sprawy:SP5/03/2020

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Nazwa nadana zapytaniu przez zamawiającego: Zakup urządzeń TIK do edukacji przedszkolnej w ramach projektu: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233 32 48

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Zamawiającego: www.sp5pyskowice.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.00

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch zestawów składający się z: tablicy multimedialnej, projektora, laptopa oraz kabli. Zamówienie
 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części i stanowi jedną całość.
 3. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.
 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy stanowi załącznik - Formularz cenowy – Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę. Jeżeli w szczegółowym wykazie wskazano, że do realizacji niniejszego zamówienia  należy dostarczyć produkty konkretnych producentów lub podano nazwę własną produktu, Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry.
 5. Zamawiający informuje, że zamawiane urządzenia muszą być uniwersalne, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez wszystkie dzieci przedszkolne i pracowników, w tym w szczególności przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane pomoce będą posiadały parametry nie gorsze (posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, zespół funkcji użytkowych czy zakres tematyczny i merytoryczny) niż te, które przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu – Załączniku 1 dołączonym do zapytania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne (np. szczegółowe opisy, katalogi, zdjęcia - bezzwrotne) wykazujące ich parametry. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w zestawieniu. Wykaz pozycji równoważnych Wykonawca przedkłada z wykorzystaniem  Załącznika Nr 3.               
 8. Dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 9. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 18 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego i wykonać usługę jego montażu.
 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 12. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 13. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 14. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wymagany maksymalny termin dostarczenia zamówienia: 15 dni, licząc od dnia poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru Formularza cenowego – Załącznik nr 1. Wraz z Formularzem cenowym należy przesłać Załącznik nr 2.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być określona w PLN, podana w Formularzu cenowym jako cena brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy, czyli do siedziby Zamawiającego oraz montażu.  
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
 5. Oferty należy przesłać za pomocą korespondencji elektronicznej (mailem) lub przesłać pocztą/posłańcem lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.
 6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia  07 lutego 2020 r. do godz. 11.00.

2. Dla ofert przesyłanych pocztą/posłańcem liczy się data  i godzina dostarczenia do siedziby zamawiającego.

3.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 lutego 2020 r. o godz. 11:30

Miejsce otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

 (sekretariat szkoły)

5. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jacek Klimala,  telefon/fax: 32 233 32 48   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, co oznacza, ze zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

 

7. WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz cenowy
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - oferta równoważna

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala

 

Dokumenty:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

PYSKOLANDIA DOMOFON

05‑02‑2020

Oznaczenie sprawy:SP5/07/2020

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Nazwa nadana zapytaniu przez zamawiającego: Zakup i montaż domofonu w ramach projektu: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233 32 48

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Zamawiającego: www.sp5.drama.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.00

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup domofonu i jego montaż. Zamówienie
 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części i stanowi jedną całość.
 3. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.
 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy stanowi załącznik - Formularz cenowy – Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę.
 5. Zamawiający informuje, że zamawiane urządzenia muszą być uniwersalne, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez wszystkie dzieci przedszkolne i pracowników, w tym w szczególności przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
 7. Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 9. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 10. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 11. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wymagany maksymalny termin dostarczenia zamówienia: 10 dni, licząc od dnia poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru Formularza cenowego – Załącznik nr 1. Wraz z Formularzem cenowym należy przesłać Załącznik nr 2.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być określona w PLN, podana w Formularzu cenowym jako cena brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy, czyli do siedziby Zamawiającego oraz montaż domofonu.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
 5. Oferty należy przesłać za pomocą korespondencji elektronicznej (mailem) lub przesłać pocztą/posłańcem lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia  13 lutego 2020 r. do godz. 13.00.

2. Dla ofert przesyłanych pocztą/posłańcem liczy się data  i godzina dostarczenia do siedziby zamawiającego.

3.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 13:30

Miejsce otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

 (sekretariat szkoły)

5. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jacek Klimala,  telefon/fax: 32 233 32 48   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, co oznacza, ze zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

7. WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz cenowy
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala

 

Dokumenty:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 

PYSKOLANDIA NAGŁOŚNIENIE

05‑02‑2020

Oznaczenie sprawy:SP5/06/2020

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Nazwa nadana zapytaniu przez zamawiającego: Zakup radiomagnetofonów oraz zestawu nagłaśniającego w ramach projektu: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233 32 48

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Zamawiającego: www.sp5.drama.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.00

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup radiomagnetofonów oraz zestawu nagłaśniającego. Zamówienie
 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części i stanowi jedną całość.
 3. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.
 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy stanowi załącznik - Formularz cenowy – Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę.
 5. Zamawiający informuje, że zamawiane urządzenia muszą być uniwersalne, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez wszystkie dzieci przedszkolne i pracowników, w tym w szczególności przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
 7. Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 9. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 10. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 11. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wymagany maksymalny termin dostarczenia zamówienia: 10 dni, licząc od dnia poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru Formularza cenowego – Załącznik nr 1. Wraz z Formularzem cenowym należy przesłać Załącznik nr 2.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być określona w PLN, podana w Formularzu cenowym jako cena brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy, czyli do siedziby Zamawiającego.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
 5. Oferty należy przesłać za pomocą korespondencji elektronicznej (mailem) lub przesłać pocztą/posłańcem lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia  12 lutego 2020 r. do godz. 13.00.

2. Dla ofert przesyłanych pocztą/posłańcem liczy się data  i godzina dostarczenia do siedziby zamawiającego.

3.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 13:30

Miejsce otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

 (sekretariat szkoły)

5. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jacek Klimala,  telefon/fax: 32 233 32 48   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, co oznacza, ze zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

7. WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz cenowy
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala

 

Dokumenty:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 

PYSKOLANDIA POŚCIEL

05‑02‑2020

Oznaczenie sprawy:SP5/05/2020

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Nazwa nadana zapytaniu przez zamawiającego: Zakup pościeli w ramach projektu: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233 32 48

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Zamawiającego: www.sp5.drama.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.00

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pościeli dla przedszkolaków. Zamówienie
 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części i stanowi jedną całość.
 3. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.
 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy stanowi załącznik - Formularz cenowy – Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę.
 5. Zamawiający informuje, że zamawiana pościel musi być uniwersalna, co oznacza, że może być wykorzystywana przez wszystkie dzieci przedszkolne, w tym w szczególności przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
 7. Dostarczona pościel musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 9. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 10. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 11. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wymagany maksymalny termin dostarczenia zamówienia: 7 dni, licząc od dnia poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru Formularza cenowego – Załącznik nr 1. Wraz z Formularzem cenowym należy przesłać Załącznik nr 2.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być określona w PLN, podana w Formularzu cenowym jako cena brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy, czyli do siedziby Zamawiającego.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
 5. Oferty należy przesłać za pomocą korespondencji elektronicznej (mailem) lub przesłać pocztą/posłańcem lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia  12 lutego 2020 r. do godz. 11.30.

2. Dla ofert przesyłanych pocztą/posłańcem liczy się data  i godzina dostarczenia do siedziby zamawiającego.

3.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 12:00

Miejsce otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

 (sekretariat szkoły)

5. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jacek Klimala,  telefon/fax: 32 233 32 48   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, co oznacza, ze zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

7. WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz cenowy
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala

 

 

Dokumenty:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 

PYSKOLANDIA TALERZE

05‑02‑2020

Oznaczenie sprawy:SP5/04/2020

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

Nazwa nadana zapytaniu przez zamawiającego: Zakup talerzy i sztućców w ramach projektu: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233 32 48

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Zamawiającego: www.sp5.drama.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.00

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup talerzy, kubków i sztućców. Zamówienie
 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części i stanowi jedną całość.
 3. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.
 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy stanowi załącznik - Formularz cenowy – Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę.
 5. Zamawiający informuje, że zamawiane akcesoria muszą być uniwersalne, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez wszystkie dzieci przedszkolne i pracowników, w tym w szczególności przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
 7. Dostarczone akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 9. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 10. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 11. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wymagany maksymalny termin dostarczenia zamówienia: 7 dni, licząc od dnia poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru Formularza cenowego – Załącznik nr 1. Wraz z Formularzem cenowym należy przesłać Załącznik nr 2.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być określona w PLN, podana w Formularzu cenowym jako cena brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy, czyli do siedziby Zamawiającego.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
 5. Oferty należy przesłać za pomocą korespondencji elektronicznej (mailem) lub przesłać pocztą/posłańcem lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia  12 lutego 2020 r. do godz. 11.00.

2. Dla ofert przesyłanych pocztą/posłańcem liczy się data  i godzina dostarczenia do siedziby zamawiającego.

3.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 11:30

Miejsce otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

 (sekretariat szkoły)

5. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jacek Klimala,  telefon/fax: 32 233 32 48   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, co oznacza, ze zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

 

7. WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz cenowy
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala

 

 

Dokumenty:

załącznik nr 1

załącznik nr 2