Zasady rekrutacji do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 5

 

Komunikat nr SP5.021B.3.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie kryteriów i zasad rekrutacji do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 5

na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach informuje, że:

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia złożonego w sekretariacie szkoły.

Zapisy trwają od 10 do 28 lutego 2020 r.

Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej szkoły.

 

  1. Kryteria przyjmowania dzieci spoza obwodu szkoły ustala OBWIESZCZENIE NR RO.0050.004.2020 BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE z dnia 29 stycznia 2020 r.       w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest gmina Pyskowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

  1. Terminy rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły określa ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.028.2020 BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym termin składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pyskowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły

 

  1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie szkoły w dniach od 2 marca do 16 marca 2020 r., po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

 

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej szkoły.

 

Do wniosku dołącza się oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów gminnych.  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

 

Dokumenty:

Obwieszczenie BM.

Terminy

Zgłoszenie do szkoły obwodowej RODO

Wniosek 6-latek z obwodu

Wniosek o przyjęcie do 1 klasy

Wniosek 6-latek z poza obwodu

karta informacyjna szkoła RODO

zgoda na odbiór dziecka

zgoda na publikację danych RODO

życzenie nauki religii RODO