Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna 

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe 

13 – 24 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie 

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

Egzamin ósmoklasisty:

 

21 – 23 kwietnia 2019 r.

 

 

Terminy związane z klasyfikacją:

 

  1. półrocze – 2 września 2019 – 10 stycznia 2020

 

termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie nagannej z zachowania

2 grudnia 2019

termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich pozostałych przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i pozostałych ocenach zachowania

12 grudnia 2019

termin wpisania do dziennika lekcyjnego śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

19 grudnia 2019

termin śródrocznego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej

10 stycznia 2020

 

  1. półrocze – 11 stycznia 2020 – 26 czerwca 2020

 

termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie nagannej z zachowania

26 maja 2020               

termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich pozostałych przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i pozostałych ocenach zachowania

3 czerwca 2020

termin wpisania do dziennika lekcyjnego śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

10 czerwca 2020

termin śródrocznego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej

19 czerwca 2020

 

 

 

Spotkania z rodzicami:

 

Zebrania z rodzicami – 23 września 2019, 2 grudnia 2019, 3 lutego 2020, 30 marca 2020

 

Dni otwarte –4 listopada 2019, 18 maja 2020

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

14 października 2019

2 stycznia 2020, 3 stycznia 2020

21 kwietnia 2020, 22 kwietnia 2020, 23 kwietnia 2020

12 czerwca 2020

25 czerwca 2020

 

 

W czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo– wychowawcze w świetlicy. W celu zapewnienia właściwej organizacji zajęć prosimy Rodziców o poinformowanie dwa tygodnie przed dniem wolnym o potrzebie zorganizowania opieki. Informację należy przekazać na piśmie wychowawcy lub zostawić w sekretariacie szkoły.