Konkursy

XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA WYCHOWANKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Bosa osa czy srebre ryby – inspiracje twórczością Doroty Gellner ” zwanym dalej „Konkursem”.

Konkurs jest objęty patronatem autorki Doroty Gellner oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.
Dorota Gellner jest autorką bajek, wierszy, opowiadań, rymowanek i tekstów do piosenek- takich jak: „Krawcowe“, „Wścibscy“, „Sanatorium“, „Zuzia- lalka nieduża“, „Ogórek“, „A ja rosnę“. Bohaterkami jej utworów są dzieci, zwierzęta, rośliny, przedmioty i zjawiska przyrodnicze.
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, wychowawca świetlicy: mgr Beata Krasówka zwane dalej „Organizatorem”.
KONTAKT
tel. 795 506 083 e-mail: bkrasowka.sp5pyskowice@gmail.com
II. CEL KONKURSU

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 2. Promowanie autorów literatury polskiej,
 3. Kształtowanie gustów czytelniczych,
 4. Podniesienie poziomu czytelnictwa,
 5. Mobilizowanie uczniów do czytania,
 6. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie,
 7. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem,
 8. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
 9. Odkrywanie młodych talentów,
 10. Umożliwienie prezentacji uzdolnień,
 11. Promocja świetlic szkolnych.
  III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu utworów Doroty Gellner. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych z klas1-4SP.

Konkurs zostanie oceniony osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych

Termin nadsyłania prac: 31.03.2022r.

Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilość prac z każdej kategorii wiekowej.

Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie

Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace należy złożyć, nadesłać ( liczy się data stempla pocztowego) do dnia 31.03.2022 roku. Adres: Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice z dopiskiem ŚWIETLICA.
V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.

Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez
Jury.
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2022r.

Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora
sp5pyskowice.pl/swietlica

Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą lub zaproszone na galę wręczenia
nagród.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac
przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.

Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatorów.
……………………………………..…………….
Pieczęć szkoły uczestnika
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KONKURSU
XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bosa osa czy srebrna ryba – inspiracje twórczością Doroty Gellner” , organizator Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionym konkursie i podaję jego dane:
Uczennica/uczeń: ……………………………………………………………………………………………….… …………………………….……………………
Nazwisko i imię Klasa
………………………………………….……………………… ……………………………………………… ………………………………….…………..
Nazwa, adres szkoły, telefon, mail opiekuna plastycznego
……………………………..…………………………………………
Data i podpis/y rodzica lub opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację: imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły, wizerunku dziecka na stronach internetowych organizatora, Facebooku, w mediach lokalnych, prasie, itd.)
……………………………..…………………………………………
Data i podpis/y rodzica lub opiekuna prawnego

 • – skreślić niepotrzebne
  Dodatkowa informacja Administratora
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:
   administratorem zbieranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 5 z siedzibą w Pyskowicach ul. Szkolna2
   z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@eduabi.eu
   celami przetwarzania danych w ramach konkursu są: organizacja i przeprowadzenie konkursu, rozliczenie konkursu i przyznanych nagród, publikacja wyników;
   podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa
   dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów konkursu;
   podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
   zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
   przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
   przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
   w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.