BASEN

w sprawie jakości wody na pływalni
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) informujemy, że zgodnie z wynikami badań z dnia 14.03.2023 r. wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji oraz  woda w niecce basenowej

spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.