BASEN

w sprawie jakości wody na pływalni
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022, poz. 1230 ) informujemy, że zgodnie z aktualnymi wynikami badań wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji oraz  woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.