Dla Rodzica

POMOC  MATERIALNA  O  CHARAKTERZE  SOCJALNYM  DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH  NA  TERENIE  GMINY  PYSKOWICE

(STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY)

 w ROKU SZKOLNYM  2022/2023

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2021 r. poz. 1915, z późn.zm.).

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  •  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje się na wniosek:

  1. rodziców (rodzica) albo pełnoletniego ucznia,
  2. dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,             o którym mowa  w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznane z urzędu.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna  lub  wystąpiło  zdarzenie  losowe ( art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekroczyć kwoty  600,00 zł  netto.

Zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku :

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W roku szkolnym  2022/2023 wnioski należy składać w terminie

od 1 do 15 września 2022 r.

w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pok. 107

(Biuro podawcze).

(słuchacze kolegiów do dnia 17 października 2022 r. danego roku szkolnego;

uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego);

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć, nagła choroba, pożar).

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pok. 107, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie  zasiłku szkolnego.

Szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym udziela Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pokój 605 lub 606,   tel. 32 332 60 41 lub 32 332 60 46 oraz 32 332 60 40.

Druk wniosku do Burmistrza Miasta Pyskowice o przyznanie pomocy materialnej znajduje się w ZOPO oraz na stronie internetowej  www.pyskowice.pl Dla mieszkańców Edukacja Aktualności Pomoc materialna dla uczniów.

Vide – uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pyskowice (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia                          3 sierpnia 2012 r. poz. 3176).