Informacja o przetwarzaniu danych podczas wymiany korespondencji elektronicznej

„W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

– administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach, tel. 32 233 32 48, e-mail: sp5pyskowice@wp.pl;

– dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  – art. 6 ust.1 lit c) RODO – w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

– wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;

– informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat;

– odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;

– przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

– w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu