ZFŚS

REGULAMIN ZFŚS SP5 Pyskowice
Terminarz składania wniosków na poszczególne świadczenia w 2023r.
Plan podziału środków finansowych
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dziecka
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku pracownika
Wniosek o dofinansowanie świadczenia świątecznego
Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Wniosek o przyznanie zapomogi
Wniosek o zapomogę zdrowotną
Wniosek o dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej