Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp5pyskowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23.09.2020r. są  wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo – graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23.09.2018r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Włóczyk, e-mail: j.wloczyk.sp5pyskowice@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322333248. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej nr 5 usytuowany jest w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2.
 • Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla niepełnosprawnych.
 • Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia od strony ulicy Szkolnej:
  • do wejścia głównego prowadzą schody.
  • do wejścia na teren oddziałów przedszkolnych prowadzą schody oraz pochylnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • do wejścia z tyłu budynku prowadzą schody.
 • Przed szkołą znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada wind.
 • Na parterze szkoły znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób na wózkach takie się jak: kancelaria dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, świetlica, stołówka szkolna, oddziały przedszkolne oraz toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku nie ma możliwości dostępu na 1 i 2 piętro oraz na poziom piwnicy.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu lub mapy strony.